» 04 - De Rol van de Politie.
Foto
Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014


Slachtoffers van seksueel misbruik en/of incest kunnen op het politieburo terecht om te vertellen wat er gebeurd is.
Dit betekent niet dat er persé aangifte gedaan hoeft te worden. De politie heeft mede tot taak om een slachtoffer goed op te vangen. In principe maakt een informatief gesprek altijd deel uit van de opvang door de politie. In dit gesprek vertelt de politie onder meer over de juridische mogelijkheden en de vereisten voor het doen van een melding of aangifte. Ook beschikt de politie over adressen in de regio waar het slachtoffer hulp kan krijgen. Behalve het doen aangifte bestaat de mogelijkheid een melding te doen van het gebeurde. Welke keuze ook wordt gemaakt, het belangrijkst is dat het slachtoffer er zélf helemaal achter staat.

Melding

Bij een melding van seksueel misbruik en/of incest wordt er door de politie geen proces-verbaal opgemaakt. Dit betekent dat het vervolg, een politieonderzoek, achterwege blijft. Er vindt dus ook geen strafrechtelijke vervolging van de dader plaats. Een melding kan ook door iemand anders dan het slachtoffer worden gedaan. Het is bovendien mogelijk een anonieme melding te doen: het is namelijk niet verplicht om naam en adres van het slachtoffer op te geven. Voor de politie is het belangrijk dat seksueel geweld in ieder geval gemeld wordt. Deze informatie kan van belang zijn, als er andere aangifte of meldingen over dezelfde verdachte bij de politie binnenkomen.

Aangifte

In het geval van aangifte van seksueel misbruik en/of incest geweld stelt de politie hiervan een verklaring op, die door het slachtoffer moet worden ondertekend. Op basis van deze verklaring wordt een proces-verbaal opgemaakt. Voor het politieonderzoek is het belangrijk dat het slachtoffer zo veel mogelijk details vertelt van wat er is gebeurd. De rechercheur zal erom vragen. Het kan soms lastig zijn daarop te antwoorden. Toch dat is nodig. Aangifte doen betekent overigens niet dat het slachtoffer op iedere vraag hoeft in te gaan. Zo zijn vragen over het seksleven en de partners van het slachtoffer uit den boze. Die zijn namelijk niet van belang voor het bewijs. Nadat de politie de verklaring heeft opgesteld, krijgt u de tijd om de tekst nog eens rustig door te lezen en waar nodig aan te vullen, alvorens deze te ondertekenen.

Verjaringstermijn.

Voor de bewijsvoering is het beste dat er zo snel mogelijk aangifte wordt gedaan. De dader kan nog in de buurt [?] zijn en er zijn misschien nog sporen. Maar het heeft zeker ook zin om aangifte te doen lange tijd het gebeurde. Vooral slachtoffer van incest hebben soms jaren nodig voor ze aangifte kunnen of durven doen. Slachtoffers van seksueel misbruik en/of incest kunnen nog jaren na het gebeurde aangifte doen. De termijn is bij aanranding twaalf [12] jaar en bij verkrachting vijftien [15] jaar. Een minderjarige heeft nog meer tijd om aangifte te doen. De verjaringstermijn begint pas te lopen op het moment dat het slachtoffer achttien [18] jaar is geworden. De termijn is vanaf dat moment weer twaalf [12] jaar voor aanranding en vijftien [15] jaar voor verkrachting. Op deze termijn geldt één uitzondering. Wanneer de aanrander of verkrachter op het moment van het plegen van het delict jonger is dan achttien [18] jaar, dan wordt de verjaringstermijn met de helft bekort. Voor de aanranding is de termijn in dat geval zes [6] jaar en voor verkrachting zevenenhalf [7½] jaar. Gaat het echter in dit uitzonderingsgeval om een minderjarig slachtoffer, dan wordt de leeftijdsgrens waarop de dader in aanmerking komt voor halvering van de verjaringstermijn, teruggebracht van achttien [18] naar zestien [16] jaar.

Welk politieburo?

In principe moet de aangifte plaatsvinden bij de politie in de gemeente waar het delict is gepleegd. Op een aantal politieburo's bestaat een gespecialiseerde afdeling Jeugd - en Zedendelicten. Daar werken rechercheurs die regelmatig te maken hebben met slachtoffers van seksueel geweld. Op een buro zonder zo'n speciale afdeling zijn echter ook agenten aanwezig die deskundig zijn in het opvangen van slachtoffers van seksueel misbruik en/of incest. Het kan zijn dat deze op dat moment niet op hun werk aanwezig is. Daarom is het raadzaam van tevoren te bellen om een afspraak te maken. Dit voorkomt eventuele teleurstelling dat je niet direct geholpen kunt worden en op een later tijdstip moet terugkomen. Maak bij de balie in het kort duidelijk waarover het gaat. Bijvoorbeeld door te zeggen: "Ik wil aangifte doen van seksueel misbruik," of "ik wil praten over iets wat met seksueel misbruik te maken heeft." Een vriend of vriendin meenemen mag altijd. Ook is het mogelijk dat het gesprek met de politie bij het slachtoffer thuis plaatsvindt in plaats van op het politieburo.

Vrouwelijke politieambtenaar.

Sommige geven de voorkeur aan om met een vrouwelijke politieambtenaar te spreken over het seksueel misbruik en/of incest dat hen is aangedaan. Die mogelijkheid bestaat. Wanneer er op een bepaald tijdstip geen vrouwelijke rechercheur is die dienst heeft, kan de politie misschien regelen dat zij alsnog komt. Als er op het buro geen vrouwelijke rechercheur werkzaam is, heeft het slachtoffer het volste recht om naar een ander buro te gaan.

Het politieonderzoek.

Na de aangifte begint het olitieonderzoek. De recherche gaat op zoek naar bewijsmateriaal. Hiervoor kan de medewerking van het slachtoffer gevraagd worden. Als een onderzoek al te aangrijpend wordt ervaren, mag deze medewerking weigeren.

Bewijsmateriaal.

Bij het vergaren van bewijsmateriaal zal de politie vooral baat hebben bij informatie uit medisch onderzoek, verklaringen van getuigen en aanvullende bewijsstukken. Informatie verkregen uit medisch onderzoek is belangrijk. Gegevens uit zo'n onderzoek mogen alleen voor het politieonderzoek gebruikt worden, als het slachtoffer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Voor de bewijsvoering kunnen ook allerlei andere bijzonderheden van belang zijn, zoals scheuren in de kleding, [politie]foto's van het opgelopen letsel en bloed - en spermavlekken. Stop kleding die als bewijsmateriaal kan dienen nooit in een plastic zak. Als er geen lucht bijkomt, kunnen bloed - en spermavlekken namelijk onbruikbaar worden voor onderzoek. Ook verklaringen van getuigen die iets gezien of gehoord hebben zijn waardevol. Meestal waren er op het moment zelf geen getuigen. Daarom zijn getuigen die het slachtoffer kort ná het gebeurde hebben gezien of gesproken ook belangrijk.

Verloop van het onderzoek.

Indien het slachtoffer er op prijs stelt, wordt hij door de politie op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek. Toch kan het gebeuren dat de politie na de aangifte lange tijd niets van zich laat horen. Dit betekent geenszins dat de politie niets met de aangifte doet. Wanneer je als slachtoffer meer wilt weten over het verloop van het onderzoek, informeer dan bij de behandelend rechercheur hoe de zaak er voor staat. Het is mogelijk dat de recherche het onderzoek niet rond krijgt, bijvoorbeeld omdat de dader niet opgespoord kan worden of omdat er onvoldoende bewijsmateriaal te vinden is. Waarschijnlijk besluit de politie dan om de zaak te laten rusten. Dit wil niet zeggen dat de politie het slachtoffer niet gelooft. De politie gaat er in principe vanuit dat het verhaal waar is, maar ze kan hiervoor geen of te weinig juridisch bewijs leveren. In dat geval komt het niet tot een rechtzaak. Als het slachtoffer daarover een andere mening heeft, kan hij dit kenbaar maken bij de behandelend rechercheur, bij diens chef of in laatste instantie bij de Officier van Justitie.

De verdachte.

In veel gevallen is de dader een bekende van het slachtoffer. Als de dader een onbekende is, kan de politie vragen foto's vanmogelijke verdachten te bekijken en een signalement van de dader te geven. Nadat de vermoedelijke dader is aangehouden, wordt het slachtoffer vaak verzocht naar het buro te komen om te kijken of het de verdachte herkent. Dit gebeurt met een confrontatiespiegel, een spiegel waar aan één kant doorheen gekeken kan worden: het slachtoffer ziet wel de verdachte, maar de verdachte ziet alleen zijn eigen spiegelbeeld.

Afronding van het onderzoek.

Als de recherche het onderzoek heeft afgerond en vindt dat er voldoende bewijsmateriaal tegen de verdachte is, wordt het dossier doorgestuurd naar de Officier van Justitie.Voor het Groot Landelijk Onderzoek Nederland klik op onderstaand URL:
http://glo2006.mysites.nl/

Kijk voor het debuutboek van auteur Jos Stadhouder, voorzitter & ervaingsdeskundige stg. Schouder Aan Schouder en klik op onderstaand URL:
http://lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Sow Hé - praatgroepen

 • " Sow Hé! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom. http://sowhe.webs.com/ Contact via telefoon: Tilly: +32 +486/128814 van 9 tot 21u E-mail: samenopwegnaarherstel@hotmail.com

Commissie Deetman 2011

 • Commissie Deetman •Onderzoek •Doorgeven informatie aan commissie Deetman Onderzoek: Op 9 maart 2010 hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden van seksueel misbruik van minderjarigen die werden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van instellingen en parochies binnen de R.K. Kerkprovincie. Met het oog daarop hebben beide hiervoor genoemde opdrachtgevers om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Daarnaast is gevraagd om ook de aan slachtoffers van seksueel misbruik in de RK Kerk te verlenen zorg te betrekken, alsmede het doen van aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van dat misbruik. Meer informatie: Klik hier voor de website van de Commissie Deetman Doorgeven informatie aan commissie Deetman De Commissie Deetman betrekt de gegevens van het Meldpunt bij haar onderzoek. Het Meldpunt heeft aan alle bij haar gemelde personen verzocht of zij akkoord gaan met overdracht van hun gegevens. Alleen als men hier positief op reageerde zijn de gegevens door het Meldpunt aan de Commissie overgedragen. Klik hier voor de brief aan alle melders (september 2010) Gelet op de voortgang van het onderzoek konden meldingen tot 1 december 2010 onder de aandacht worden gebracht van de commissie. Dit maakte zij medio oktober dat jaar bekend. De informatie die de commissie ontvangt na 1 december gaat niet verloren, maar wordt niet meer als melding in het onderzoek geregistreerd. Ook de meldingen die rechtstreeks bij het Meldpunt zijn gedaan na 1 december en met toestemming van de melder worden doorgestuurd aan de commissie Deetman, worden als zodanig behandeld. Meldpunt: Onderzoekscommissie Deetman Postbus 556 2501 CN Den Haag E-mail: reactie@onderzoekrk.nl

Commissie Samson 2011

 • Nieuws: Commissie-Samson maakt vierde bericht openbaar 22-06-2011 Beschrijving juridische kader gereed 22-06-2011 Uitgelicht Algemeen De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Voor het onderzoek heeft de commissie informatie nodig van personen die misbruik van minderjarigen hebben meegemaakt of ervan weten. Daarvoor is het Meldpunt van de commissie-Samson. Onderzoek (algemeen) Meldpunt: Contact Commissie-Samson Postbus 13151 2501 ED Den Haag T: 070 376 59 52 E: info@comsamson.nl Meldpunt: Commissie-Samson Antwoordnummer 16009 2501 VE Den Haag T: 070 - 376 58 72 E: meldpunt@comsamson.nl Hulp Documenten Vraag en Antwoord Pers Links: http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

K.L.O.K.K.

 • Welkom..... U bent op de website van KLOKK - Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik KLOKK is een initiatief van de hieronder genoemde lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. http://www.klokk.nl/

Hulp Bij Seks. Misbruik

 • *) Aanranding en verkrachting *) Huiselijk Geweld *) Kindermishandeling *) Mannenmishandeling *) Ouderenmishandeling *) Seksueel misbruik bij jongens en mannen *) Vrouwenmishandeling http://www.korrelatie.nl

Opvang Jongens Misbruik

 • Welkom..... Dit is de Startpagina Alles over GGD Kennisnet. Deze pagina biedt GGD-medewerkers handige instructies bij de kennisuitwisseling met alle GGD'en in het land. Van het abonneren op kennisitems op jouw aandachtsgebied tot en met het toevoegen van documenten of nieuws. Heb je vragen en opmerkingen dan kun je deze mailen naar de redactie. http://www.ggdkennisnet.nl

Compession - CCP

 • Hulpverlening via internet gericht op jouw persoonlijke hulpvraag Compassion biedt digitale hulp aan, waarbij eerst samen bekeken wordt waar je precies aan wilt werken. In principe staat Compassion voor kortdurende coaching en/of counselling tot een maximum van 3 maanden. http://www.compassion-ccp.nl/

Alles over Incest

 • Welkom..... Dit is een overzichtspagina waar je ALLES kan vinden over INCEST. http://incestlotgenoten.eigenstart.nl/

Seksueel Misbruik-Incest

 • Welkom..... Het internet staat vol met informatie over het onderwerp 'seksueel misbruik'. Voor slachtoffers van een zedenmisdrijf, die op zoek zijn naar informatie over dit onderwerp, is het van belang alles hierover op een site te kunnen vinden. Daarom heb ik getracht op deze site zo veel mogelijk informatie te plaatsen, zodat verder surfen niet meer nodig is. Ik ben inmiddels 32 jaar werkzaam bij de politie, waarvan nu ruim 12 jaar als zedenrechercheur. Vanuit mijn vakgebied kan ik u praktijk gerichte informatie geven. http://www.seksueelmisdrijf.nl

Man Tot Man.....!

 • mantotman.nl is een initiatief van Schorer, GGD Amsterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond en is mede mogelijk gemaakt door het Aids Fonds. De site is onderdeel van het Man tot Man project. Doel van dit project is het verbeteren van de preventie en zorg op het gebied van soa en hiv voor mannen die seks hebben met mannen. Naast de website zijn er acties in het homo-uitgaansleven van Amsterdam en Rotterdam en themacampagnes onder andere via de media. Met behulp van de reacties van bezoekers wordt de site aangepast en aangevuld. Geef jouw reactie op Man tot Man Deze site is tot stand gekomen met de medewerking van vele vrijwillige modellen en proefpersonen. Dank aan jullie allen! http://www.mantotman.nl

Werkstukken Misbruik

 • Welkom bij Scholieren.com..... http://www.scholieren.com/zoeken?zoek=seksueel+misbruik TYPE: seksueel misbruik en/of incest en/of jongens en/of kinderen.

Rutgers Nisso Groep

 • Welkom..... Rutgers WPF zet zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Voor ieder mens, ongeacht geslacht, (culturele) achtergrond of seksuele voorkeur. http://www.rutgersnissogroep.nl

Incestslachtoffers

 • Welkom..... DOELSTELLING VAN DE STICHTING De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de positie van Incest Slachtoffers en hun naaste omgeving en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. http://www.st-lis.nl

Tegen Haar Wil

 • Welkom..... Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Als je behoefte hebt aan iemand die zonder oordeel naar je luistert, aan iemand die begrijpt met welke gevoelens je kunt worstelen, aan iemand die snapt waarover je praat, kun je bellen met THW. Je hoeft zelfs je naam niet te zeggen en je kunt ons ook mailen als je dat prettiger vindt. Ook partners van slachtoffers en andere betrokkenen kunnen bellen of mailen met vragen, voor steun of informatie. http://tegenhaarwil.nl

Trauma Alle Pagina's

 • Welkom..... Dit is een site waar ALLE vormen van TRAUMA'S kan vinden. http://trauma.allepaginas.nl/

Macht-Misbruik

 • Welkom..... Dit is een eigen site gemaakt door een lotgenoot. http://www.machtsmisbruik.nu/

AB-CC = Anna's Buro!

 • Welkom op de website van Anna's Bureau voor Coaching en Counselling Anna's bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers van seksueel misbruik, hun ouders en partners. Steun aan slachtoffers: Bij Anna's bureau staat het slachtoffer altijd centraal. Hij of zij heeft een steun in de rug nodig. Die steun wordt vaak gegeven door ouders en partners, maar ook zij hebben hun problemen. Werkgevers kunnen deze steun ook geven, maar weten vaak niet goed wat ze kunnen doen. Medische en paramedische beroepsgroepen hebben te maken met zowel de lichamelijke klachten als de psychische klachten, maar medewerkers weten vaak niet wat de achtergrond ervan is. Seksueel misbruik is groot probleem Seksueel misbruik is een groot probleem, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Het ziekteverzuim als gevolg van misbruik is groot, een schadepost voor het bedrijfsleven en slachtoffers. Slachtoffers durven vaak niet te praten over hun verleden en personeelsleden in het bedrijfsleven weten vaak niet wat zij kunnen doen voor deze werknemers. Lezingen: Door middel van het geven van lezingen wordt er een handvat aan het bedrijfsleven gegeven wat zij kunnen doen om het ziekteverzuim als gevolg van misbruik terug te dringen. Begrip en kennis betekenen voor beide partijen een win-winsituatie. Voor de medische en paramedische beroepsgroepen is er een speciale lezing ontwikkeld. Hierin wordt onder andere de interactie tussen de diverse vakgroepen besproken, maar ook de moeilijkheden die slachtoffers kunnen hebben bij een ziekenhuisopname of een lichamelijk onderzoek bij de huisarts. Begeleiding: Slachtoffers, ouders en partners begeleid ik op individuele basis. Dat kan telefonisch, via e-mail of face-to-facegesprekken.

STOP! Kinderseks.....

 • Welkom...... Contact: Wij zijn te bereiken via e-mail: en via de telefoon vanaf 10.00 tot 12.00 uur en ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Telefoon:010-2235027 E-mail:redactie.stopkinderseks@gmail.com http://www.stopkinderseks.com/tag/verdachte-kinderporno/page/2/

S-M bij Jongens & Mannen

 • Welkom..... Welkom op de Hulppagina Seksueel Geweld. Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. Deze website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Je zult dus een lichte vorm van moderatie aantreffen, maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij willen graag dat deze website een stimulerende omgeving biedt, waarin mensen kunnen groeien en zich op hun gemak voelen. Het sleutelwoord hierbij is respect. Wij vragen onze bezoekers elkaar met respect te behandelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op deze website. Een goede website maken we met elkaar! http://www.seksueelgeweld.nl

Fonds Slachtofferhulp NL

 • Het Fonds Slachtofferhulp is uniek in haar werk. Er zijn in Nederland vele organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers, maar zij beschikken doorgaans over beperkte financiële middelen. Middelen waarin het Fonds Slachtofferhulp hen kan voorzien met de onder particulieren en bedrijven geworven gelden. Bovendien heeft het Fonds Slachtofferhulp zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vele belangrijke zaken die inmiddels in de wet zijn verankerd, zoals het spreekrecht voor slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp blijft deze voortrekkersrol ook de komende jaren actief vervullen om zo de slachtofferhulpverlening nog beter op de kaart te zetten. Bezoekadres: Groot Hertoginnelaan 37 2517 EB Den Haag Telefoon: +31 +70 363 59 36 Fax: +31 +70 363 59 37 E-mail: info@fondsslachtofferhulp.nl http://www.fondsslachtofferhulp.nl

Alle Goede Doelen

 • Heeft u een erfinis en wilt u dit NALATEN aan een goed doel - bv. stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse - zorg dan dat uw TESTAMENT is aangepast. http://allegoededoelen.nl

Mannenhulpverlening

 • Welkom..... Deze website is gemaakt voor mannen die als jongen (of op latere leeftijd) te maken hebben gehad met vervelende seksuele ervaringen, seksueel geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, seksueel misbruik of incest. http://www.seksueelmisbruik.info

Copyright 2002-2018