» 06 - De Terechtzitting.
Foto Voor het Groot Landelijk Onderzoek Nederland klik op onderstaand URL:
http://glo2006.mysites.nl/

Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014

Op de terechtzitting beoordeelt de rechter of er voldoende bewijs is tegen de verdachte. Hij beslist of de verdachte schuldig is en wat de straf zal zijn. De uitspraak van de rechter het ‘vonnis’. Als er een straf wordt opgelegd, zorgt de officier van justitie ervoor dat die wordt uitgevoerd.

Achter gesloten deuren

De rechter kan besluiten om een zaak achter gesloten deuren te behandelen, d.w.z. zonder publiek en pers. Dit komt, behalve bij familiezaken, echter zelden voor. Behandeling achter gesloten deuren gebeurt meestal op verzoek van de OvJ. Of van de verdachte. Ook het slachtoffer kan vragen om een zitting achter gesloten deuren.

Verloop van het proces

Meestal wordt de zaak behandeld door drie rechters. Bij hun binnenkomst gaat iedereen even staan. Een van de rechters [de president] voert het woord. De griffier schrijft alles op wat er wordt gezegd. Wees erop bedacht dat de gang van zaken erg formeel is. De procedure is in de wet vastgelegd. Om enigszins vertrouwd te raken met de gang van zaken tijdens een rechtszitting, kan het helpen van tevoren eens een zitting bij te wonen. De rechter vraagt naar de naam en het adres van de verdachte en wijst hem op het recht om vragen niet te beantwoorden. Daarna leest de OvJ de aanklacht voor. Vervolgens stelt de rechter enkele vragen aan de verdachte om erachter te komen of dit geheel of gedeeltelijk bekent. Hierna volgt het getuigenverhoor. Iedere getuige wordt apart verhoord. De rechter vraagt de naam, de leeftijd, het beroep en de woonplaats van de getuige, tevens informeert de rechter of de getuige familie is van de verdachte. Daarna moet de getuige de eed of belofte afleggen, waarmee hij verklaart de waarheid te zullen spreken. Dan kan het verhoor beginnen.

Getuigenverhoor

Een OvJ wil op een rechtzitting een zaak zo sterk mogelijk maken. Hij gebruikt daarvoor de resultaten van het politieonderzoek en van het gerechtelijk vooronderzoek door de rechter-commissaris als dat heeft plaatsgevonden. Daarnaast kan hij getuigen en getuige-deskundigen oproepen. Ook het slachtoffer zelf kan worden opgeroepen als getuige. Getuigen zijn verplicht om op de rechtszitting te verschijnen. Het slachtoffer kan de rechter verzoeken om de verdachte te laten verwijderen voor de duur van zijn getuigenverhoor. In het algemeen zal de rechter hiermee instemmen. Wel heeft de rechter de plicht om de verdachte op de hoogte te brengen van hetgeen het slachtoffer als getuige heeft verklaard. Mocht het slachtoffer om persoonlijke redenen niet willen getuigen, dan zal hiertoe een schriftelijk verzoek bij de OvJ ingediend moeten worden. Ook al is zo’n verzoek ingediend, dan nog kan de OvJ besluiten het slachtoffer als getuige op de terechtzitting te horen. De gang van zaken bij een terechtzitting is formeel. Probeer je daarvan als slachtoffer zo min mogelijk aan te trekken. Vertel rustig wat er is gebeurd. Wees niet bang om te zeggen dat iets niet zeker weet. Van een getuige wordt verwacht dat hij meewerkt aan een goed verloop van het proces en dus eerlijk antwoord op de vragen geeft. Dot betekent niet dat de getuige verplicht is op elke vraag antwoord te geven. Na het verhoor door de rechter mag de OvJ vragen stellen. Daarna is het de beurt aan de advocaat van de verdachte. Het behoort tot zijn taak om de zaak van de verdachte te bepleiten. In die rol kan hij vragen stellen die voor het slachtoffer pijnlijk kunnen zijn. Wees hierop bedacht. Je kunt je hierop eventueel van tevoren alvast voorbereiden. Officieel heeft de verdachte als laatste het recht getuigen, en dus ook het slachtoffer, vragen te stellen. Dat geldt ook als de verdachte buiten de zaak is geweest. Voor het slachtoffer kan dit pijnlijk zijn. In de praktijk maken verdachten zelden gebruik van deze mogelijkheid.

Afronding van het proces

Na het getuigenverhoor stelt de rechter vragen aan de verdachte. Ook de advocaat en de OvJ krijgen de gelegenheid vragen te stellen aan de verdachte. Na deze ondervraging houdt de OvJ zijn requisitoir. Hierin zet hij de feiten op een rijtje, geeft zijn mening over het bewijs en eist op grond daarvan een bepaalde straf. Als de OvJ klaar is, begint de advocaat met het pleidooi. De verdachte krijgt als laatste het woord.

Uitspraak

Aan het eind zegt de rechter wanneer uitspraak wordt gedaan. In principe is dit twee weken na de zitting. Het vonnis is openbaar en wordt uitgesproken op de rechtbank. Het is ook mogelijk de griffier te bellen, die aan de hand van het parketnummer de uitspraak kan vertellen. Bij de afdeling Slachtofferinformatie van het O.M. is de uitslag ook bekend, zij het op een iets later tijdstip.

Hoger beroep

De rechter hoeft in het vonnis niet de eis van de OvJ te volgen. De verdachte kan een hogere of lagere straf krijgen dan de OvJ eist. Als de OvJ het niet eens is met de uitspraak, kan hij in hoger beroep gaan. Dat recht heeft de verdachte ook. Bij hoger beroep kijken andere, hogere rechters de zaak opnieuw en geven daar hun oordeel over. Zolang een zaak in hoger beroep is, wordt het vonnis niet uitgevoerd. De beslissing tot hoger beroep moet binnen veertien dagen na de uitspraak worden genomen. Een hoger beroep wordt meestal negen maanden tot een jaar later behandeld door het gerechtshof. Het kan gebeuren dat het gerechtshof het slachtoffer wil horen als getuige, maar dit komt niet vaak voor. Na behandeling door het gerechtshof kan de zaak terechtkomen bij de Hoge Raad. Dit komt echter zelden voor. De Hoge Raad is het hoogste gerechtscollege van Nederland en is gevestigd in Den Haag.

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Sow Hé - praatgroepen

 • " Sow Hé! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom. http://sowhe.webs.com/ Contact via telefoon: Tilly: +32 +486/128814 van 9 tot 21u E-mail: samenopwegnaarherstel@hotmail.com

Commissie Deetman 2011

 • Commissie Deetman •Onderzoek •Doorgeven informatie aan commissie Deetman Onderzoek: Op 9 maart 2010 hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden van seksueel misbruik van minderjarigen die werden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van instellingen en parochies binnen de R.K. Kerkprovincie. Met het oog daarop hebben beide hiervoor genoemde opdrachtgevers om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Daarnaast is gevraagd om ook de aan slachtoffers van seksueel misbruik in de RK Kerk te verlenen zorg te betrekken, alsmede het doen van aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van dat misbruik. Meer informatie: Klik hier voor de website van de Commissie Deetman Doorgeven informatie aan commissie Deetman De Commissie Deetman betrekt de gegevens van het Meldpunt bij haar onderzoek. Het Meldpunt heeft aan alle bij haar gemelde personen verzocht of zij akkoord gaan met overdracht van hun gegevens. Alleen als men hier positief op reageerde zijn de gegevens door het Meldpunt aan de Commissie overgedragen. Klik hier voor de brief aan alle melders (september 2010) Gelet op de voortgang van het onderzoek konden meldingen tot 1 december 2010 onder de aandacht worden gebracht van de commissie. Dit maakte zij medio oktober dat jaar bekend. De informatie die de commissie ontvangt na 1 december gaat niet verloren, maar wordt niet meer als melding in het onderzoek geregistreerd. Ook de meldingen die rechtstreeks bij het Meldpunt zijn gedaan na 1 december en met toestemming van de melder worden doorgestuurd aan de commissie Deetman, worden als zodanig behandeld. Meldpunt: Onderzoekscommissie Deetman Postbus 556 2501 CN Den Haag E-mail: reactie@onderzoekrk.nl

Commissie Samson 2011

 • Nieuws: Commissie-Samson maakt vierde bericht openbaar 22-06-2011 Beschrijving juridische kader gereed 22-06-2011 Uitgelicht Algemeen De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Voor het onderzoek heeft de commissie informatie nodig van personen die misbruik van minderjarigen hebben meegemaakt of ervan weten. Daarvoor is het Meldpunt van de commissie-Samson. Onderzoek (algemeen) Meldpunt: Contact Commissie-Samson Postbus 13151 2501 ED Den Haag T: 070 376 59 52 E: info@comsamson.nl Meldpunt: Commissie-Samson Antwoordnummer 16009 2501 VE Den Haag T: 070 - 376 58 72 E: meldpunt@comsamson.nl Hulp Documenten Vraag en Antwoord Pers Links: http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

K.L.O.K.K.

 • Welkom..... U bent op de website van KLOKK - Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik KLOKK is een initiatief van de hieronder genoemde lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. http://www.klokk.nl/

Hulp Bij Seks. Misbruik

 • *) Aanranding en verkrachting *) Huiselijk Geweld *) Kindermishandeling *) Mannenmishandeling *) Ouderenmishandeling *) Seksueel misbruik bij jongens en mannen *) Vrouwenmishandeling http://www.korrelatie.nl

Opvang Jongens Misbruik

 • Welkom..... Dit is de Startpagina Alles over GGD Kennisnet. Deze pagina biedt GGD-medewerkers handige instructies bij de kennisuitwisseling met alle GGD'en in het land. Van het abonneren op kennisitems op jouw aandachtsgebied tot en met het toevoegen van documenten of nieuws. Heb je vragen en opmerkingen dan kun je deze mailen naar de redactie. http://www.ggdkennisnet.nl

Compession - CCP

 • Hulpverlening via internet gericht op jouw persoonlijke hulpvraag Compassion biedt digitale hulp aan, waarbij eerst samen bekeken wordt waar je precies aan wilt werken. In principe staat Compassion voor kortdurende coaching en/of counselling tot een maximum van 3 maanden. http://www.compassion-ccp.nl/

Alles over Incest

 • Welkom..... Dit is een overzichtspagina waar je ALLES kan vinden over INCEST. http://incestlotgenoten.eigenstart.nl/

Seksueel Misbruik-Incest

 • Welkom..... Het internet staat vol met informatie over het onderwerp 'seksueel misbruik'. Voor slachtoffers van een zedenmisdrijf, die op zoek zijn naar informatie over dit onderwerp, is het van belang alles hierover op een site te kunnen vinden. Daarom heb ik getracht op deze site zo veel mogelijk informatie te plaatsen, zodat verder surfen niet meer nodig is. Ik ben inmiddels 32 jaar werkzaam bij de politie, waarvan nu ruim 12 jaar als zedenrechercheur. Vanuit mijn vakgebied kan ik u praktijk gerichte informatie geven. http://www.seksueelmisdrijf.nl

Man Tot Man.....!

 • mantotman.nl is een initiatief van Schorer, GGD Amsterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond en is mede mogelijk gemaakt door het Aids Fonds. De site is onderdeel van het Man tot Man project. Doel van dit project is het verbeteren van de preventie en zorg op het gebied van soa en hiv voor mannen die seks hebben met mannen. Naast de website zijn er acties in het homo-uitgaansleven van Amsterdam en Rotterdam en themacampagnes onder andere via de media. Met behulp van de reacties van bezoekers wordt de site aangepast en aangevuld. Geef jouw reactie op Man tot Man Deze site is tot stand gekomen met de medewerking van vele vrijwillige modellen en proefpersonen. Dank aan jullie allen! http://www.mantotman.nl

Werkstukken Misbruik

 • Welkom bij Scholieren.com..... http://www.scholieren.com/zoeken?zoek=seksueel+misbruik TYPE: seksueel misbruik en/of incest en/of jongens en/of kinderen.

Rutgers Nisso Groep

 • Welkom..... Rutgers WPF zet zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Voor ieder mens, ongeacht geslacht, (culturele) achtergrond of seksuele voorkeur. http://www.rutgersnissogroep.nl

Incestslachtoffers

 • Welkom..... DOELSTELLING VAN DE STICHTING De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de positie van Incest Slachtoffers en hun naaste omgeving en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. http://www.st-lis.nl

Tegen Haar Wil

 • Welkom..... Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Als je behoefte hebt aan iemand die zonder oordeel naar je luistert, aan iemand die begrijpt met welke gevoelens je kunt worstelen, aan iemand die snapt waarover je praat, kun je bellen met THW. Je hoeft zelfs je naam niet te zeggen en je kunt ons ook mailen als je dat prettiger vindt. Ook partners van slachtoffers en andere betrokkenen kunnen bellen of mailen met vragen, voor steun of informatie. http://tegenhaarwil.nl

Trauma Alle Pagina's

 • Welkom..... Dit is een site waar ALLE vormen van TRAUMA'S kan vinden. http://trauma.allepaginas.nl/

Macht-Misbruik

 • Welkom..... Dit is een eigen site gemaakt door een lotgenoot. http://www.machtsmisbruik.nu/

AB-CC = Anna's Buro!

 • Welkom op de website van Anna's Bureau voor Coaching en Counselling Anna's bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers van seksueel misbruik, hun ouders en partners. Steun aan slachtoffers: Bij Anna's bureau staat het slachtoffer altijd centraal. Hij of zij heeft een steun in de rug nodig. Die steun wordt vaak gegeven door ouders en partners, maar ook zij hebben hun problemen. Werkgevers kunnen deze steun ook geven, maar weten vaak niet goed wat ze kunnen doen. Medische en paramedische beroepsgroepen hebben te maken met zowel de lichamelijke klachten als de psychische klachten, maar medewerkers weten vaak niet wat de achtergrond ervan is. Seksueel misbruik is groot probleem Seksueel misbruik is een groot probleem, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Het ziekteverzuim als gevolg van misbruik is groot, een schadepost voor het bedrijfsleven en slachtoffers. Slachtoffers durven vaak niet te praten over hun verleden en personeelsleden in het bedrijfsleven weten vaak niet wat zij kunnen doen voor deze werknemers. Lezingen: Door middel van het geven van lezingen wordt er een handvat aan het bedrijfsleven gegeven wat zij kunnen doen om het ziekteverzuim als gevolg van misbruik terug te dringen. Begrip en kennis betekenen voor beide partijen een win-winsituatie. Voor de medische en paramedische beroepsgroepen is er een speciale lezing ontwikkeld. Hierin wordt onder andere de interactie tussen de diverse vakgroepen besproken, maar ook de moeilijkheden die slachtoffers kunnen hebben bij een ziekenhuisopname of een lichamelijk onderzoek bij de huisarts. Begeleiding: Slachtoffers, ouders en partners begeleid ik op individuele basis. Dat kan telefonisch, via e-mail of face-to-facegesprekken.

STOP! Kinderseks.....

 • Welkom...... Contact: Wij zijn te bereiken via e-mail: en via de telefoon vanaf 10.00 tot 12.00 uur en ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Telefoon:010-2235027 E-mail:redactie.stopkinderseks@gmail.com http://www.stopkinderseks.com/tag/verdachte-kinderporno/page/2/

S-M bij Jongens & Mannen

 • Welkom..... Welkom op de Hulppagina Seksueel Geweld. Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. Deze website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Je zult dus een lichte vorm van moderatie aantreffen, maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij willen graag dat deze website een stimulerende omgeving biedt, waarin mensen kunnen groeien en zich op hun gemak voelen. Het sleutelwoord hierbij is respect. Wij vragen onze bezoekers elkaar met respect te behandelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op deze website. Een goede website maken we met elkaar! http://www.seksueelgeweld.nl

Fonds Slachtofferhulp NL

 • Het Fonds Slachtofferhulp is uniek in haar werk. Er zijn in Nederland vele organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers, maar zij beschikken doorgaans over beperkte financiële middelen. Middelen waarin het Fonds Slachtofferhulp hen kan voorzien met de onder particulieren en bedrijven geworven gelden. Bovendien heeft het Fonds Slachtofferhulp zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vele belangrijke zaken die inmiddels in de wet zijn verankerd, zoals het spreekrecht voor slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp blijft deze voortrekkersrol ook de komende jaren actief vervullen om zo de slachtofferhulpverlening nog beter op de kaart te zetten. Bezoekadres: Groot Hertoginnelaan 37 2517 EB Den Haag Telefoon: +31 +70 363 59 36 Fax: +31 +70 363 59 37 E-mail: info@fondsslachtofferhulp.nl http://www.fondsslachtofferhulp.nl

Alle Goede Doelen

 • Heeft u een erfinis en wilt u dit NALATEN aan een goed doel - bv. stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse - zorg dan dat uw TESTAMENT is aangepast. http://allegoededoelen.nl

Mannenhulpverlening

 • Welkom..... Deze website is gemaakt voor mannen die als jongen (of op latere leeftijd) te maken hebben gehad met vervelende seksuele ervaringen, seksueel geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, seksueel misbruik of incest. http://www.seksueelmisbruik.info

Copyright 2002-2018