» 08 - Straat -en Contactverbod + Schadevergoeding.
Foto Voor het Groot Landelijk Onderzoek Nederland klik op onderstaand URL:

Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014

Regelmatig maken slachtoffers gebruik van de mogelijkheid om een straatverbod te eisen. De verdachte krijgt dan een verbod zich in een bepaald gebied op te houden. Dit gebied kan bestaan uit bepaalde straten, een park of zelfs een hele gemeente. Naast of in plaats van het straatverbod kan het slachtoffer ook nog een contactverbod eisen. Het is de verdachte verboden het slachtoffer aan te spreken of op te bellen.

Goede reden

Een straat – of contactverbod wordt niet zomaar opgelegd. Er moet een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld omdat de dader in de buurt vrij rondloopt en het slachtoffer zich door hem bedreigt voelt. Of omdat de dader niet ophoudt tegen de wil van het slachtoffer contact te zoeken of het slachtoffer op andere wijze lastigvalt. Getuigen die dit kunnen bevestigen, zijn belangrijk omdat zij de eis tot een straat – of contactverbod kracht bij zetten.

Aanvragen van een verbod

Het is op elk moment mogelijk een straatverbod te eisen. Dit kan op twee maniere gebeuren: via het strafrecht of via het burgerlijk recht. Wanneer gekozen wordt voor de weg van het strafrecht, verloopt de eis tot een straat – en contactverbod via de OvJ. Hij kan hieraan op twee manieren gevolg geven: d.m.v. een bijzondere voorwaarde bij een eventuele seponering [niet vervolgen onder bepaalde voorwaarden], of door de rechter te vragen dit verbod op te leggen. Vragen om een straat – en contactverbod kan ook via het burgerlijk recht. Het slachtoffer moet dan een kort geding aanspannen. Voordeel is dat zowel de procedure als de zitting vrij snel verlopen. Een van de nadelen is evenwel dat de kosten hoog kunnen zijn. Voor het voeren van een kort geding is een advocaat nodig. Meer informatie hierover is te vinden in de brochure Eiser in een civiele kantongerechtsprocedure. Op te vragen bij: Ministerie van Justitie, afdeling Servicevoorlichting, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Effectiviteit

Een straat – en contactverbod geeft geen garantie dat de veroordeelde zich eraan houdt. Meestal wordt het verbod gekoppeld aan een dwangsom die bij overtreding opeisbaar is. Als de veroordeelde zich niet aan het verbod houdt, wordt via de advocaat een deurwaarder ingeschakeld. Er moeten ten minste twee getuigen zijn die voor de deurwaarder verklaren dat het verbod is overtreden. Pas daarna kan de deurwaarder overgaan tot het vorderen van de dwangsom.

Schadevergoeding


Bij de aangifte heeft de behandelend rechercheur geïnformeerd of het slachtoffer de schade wil verhalen op de dader. Bij het vaststellen van de schade wordt een onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Bij materiële schade gaat het meestal om de waarde van vernielde goederen, medische kosten, extra studiekosten door studievertraging en verlies van inkomsten omdat een tijd niet gewerkt kon worden. De hoogte van materiële schade is in het algemeen goed vast te stellen. Bij immateriële schade ligt dat wat moeilijker. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlies van levensvreugde vanwege de pijn en het verdriet dat het slachtoffer is aangedaan. Vergoeding van immateriële schade heet ook wel smartengeld.

Mogelijkheden tot schadevergoeding

Er zijn vier mogelijkheden om de geleden schade op de dader te verhalen:
• Door bemiddeling van de politie tussen dader en slachtoffer.
• Door bemiddeling van de OvJ.
• Via strafrecht.
• Via het burgerlijk recht.
Bemiddeling door de politie of OvJ kan alleen als de schade makkelijk is vast te stellen en het om een eenvoudige zaak gaat. Bij seksueel misbruik en/of incest is dat meestal niet het geval. Aan een eis tot schadevergoeding is geen financiële limiet verbonden. De schade mag echter niet dubbel verhaald worden. Daarom wordt altijd gevraagd of de schade al via de verzekering is vergoed. In dat geval kan het slachtoffer geen schadevergoeding meer eisen van de dader. Dit recht is dan overgegaan naar de verzekeringsmaatschappij.

Schadevergoeding via het strafrecht

Indien het slachtoffer via het strafrecht de geleden schade op de dader wil verhalen, zal de OvJ deze eis tijdens de rechtzitting aan de rechter voorleggen. Voorwaarde is wel dat het om een eenvoudige vast te stellen schadevergoeding gaat. Voor meer complexe zaken wordt doorverwezen naar het burgerlijk recht. Een advocaat of de OvJ kan vertellen of het om een eenvoudige dan wel complexe schadevergoeding gaat. Voor aanvang van de terechtzitting ontvangt het slachtoffer een ‘kennisgeving beledigde partij’, waarmee hij zich ‘voegt’ in het strafproces. Dit betekent dat het slachtoffer geen aparte procedure hoeft te starten om schadevergoeding te eisen. Aan de voeging zijn geen kosten verbonden. Nadere informatie over het verloop van deze procedure zijn te vinden in de brochure: Voegen in het stafproces. Op te vragen bij: Ministerie van Justitie, afdeling Servicevoorlichting, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Schadevergoeding via het burgerlijk recht

In een burgerlijk proces kunnen alleen vorderingen worden behandeld die nog niet aan de orde zijn geweest in een strafrechtelijke zaak. Dit kan het geval zijn, omdat de zaak is geseponeerd door de OvJ, omdat er tijdens het strafproces geen schadevergoeding is geëist of omdat [een deel van] de vordering te complex bleek om tijdens het strafproces te behandelen. Een eis tot schadevergoeding van minder € 2.500,00 kan via de kantonrechter behandeld worden. Een advocaat is dan niet nodig. Toch is het verstandig een advocaat in te schakelen, want procederen is ingewikkeld. Een vordering van meer dan € 2.500,00 belandt bij de arrondissementsrechtbank. Het inschakelen van een advocaat is dan verplicht. Een procedure voor de burgerlijke rechter is niet eenvoudig en soms nogal tijdrovend. Zo zal het slachtoffer zelf het bewijs moeten leveren dat er schade is toegebracht. Het is daarom verstandig om van tevoren juridisch advies in te winnen over de kans van slagen via een burgerlijk proces om de schade vergoed te krijgen. Ook in de brochure: Slachtofferhulp en schadevergoeding. Is op te vragen bij: Ministerie van Justitie, afdeling Servicevoorlichting, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Schadefonds geweldsmisdrijven

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk een beroep te doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Een van de vereisten is dat de schade niet op een andere manier vergoed kan worden. Bovendien geldt de restrictie dat het verzoek om een uitkering van het schadefonds binnen drie jaar na het gebeurde wordt gedaan. Verzoeken die na deze termijn worden ingediend, kunnen nog wel in behandeling worden genomen. Voorwaarde is dan dat de overschrijding van de termijn het gevolg is van de omstandigheden waaraan de verzoeker redelijkerwijs niets kon doen. Uitgebreide informatie over de voorwaarden, de maximale uitkering en de wijze waarop een uitkering aangevraagd kan worden staat in de brochure: Schadefonds Geweldsmisdrijven. Op te vragen bij: Ministerie van Justitie, afdeling Servicevoorlichting, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Sow Hé - praatgroepen

 • " Sow Hé! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom. http://sowhe.webs.com/ Contact via telefoon: Tilly: +32 +486/128814 van 9 tot 21u E-mail: samenopwegnaarherstel@hotmail.com

Commissie Deetman 2011

 • Commissie Deetman •Onderzoek •Doorgeven informatie aan commissie Deetman Onderzoek: Op 9 maart 2010 hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden van seksueel misbruik van minderjarigen die werden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van instellingen en parochies binnen de R.K. Kerkprovincie. Met het oog daarop hebben beide hiervoor genoemde opdrachtgevers om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Daarnaast is gevraagd om ook de aan slachtoffers van seksueel misbruik in de RK Kerk te verlenen zorg te betrekken, alsmede het doen van aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van dat misbruik. Meer informatie: Klik hier voor de website van de Commissie Deetman Doorgeven informatie aan commissie Deetman De Commissie Deetman betrekt de gegevens van het Meldpunt bij haar onderzoek. Het Meldpunt heeft aan alle bij haar gemelde personen verzocht of zij akkoord gaan met overdracht van hun gegevens. Alleen als men hier positief op reageerde zijn de gegevens door het Meldpunt aan de Commissie overgedragen. Klik hier voor de brief aan alle melders (september 2010) Gelet op de voortgang van het onderzoek konden meldingen tot 1 december 2010 onder de aandacht worden gebracht van de commissie. Dit maakte zij medio oktober dat jaar bekend. De informatie die de commissie ontvangt na 1 december gaat niet verloren, maar wordt niet meer als melding in het onderzoek geregistreerd. Ook de meldingen die rechtstreeks bij het Meldpunt zijn gedaan na 1 december en met toestemming van de melder worden doorgestuurd aan de commissie Deetman, worden als zodanig behandeld. Meldpunt: Onderzoekscommissie Deetman Postbus 556 2501 CN Den Haag E-mail: reactie@onderzoekrk.nl

Commissie Samson 2011

 • Nieuws: Commissie-Samson maakt vierde bericht openbaar 22-06-2011 Beschrijving juridische kader gereed 22-06-2011 Uitgelicht Algemeen De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Voor het onderzoek heeft de commissie informatie nodig van personen die misbruik van minderjarigen hebben meegemaakt of ervan weten. Daarvoor is het Meldpunt van de commissie-Samson. Onderzoek (algemeen) Meldpunt: Contact Commissie-Samson Postbus 13151 2501 ED Den Haag T: 070 376 59 52 E: info@comsamson.nl Meldpunt: Commissie-Samson Antwoordnummer 16009 2501 VE Den Haag T: 070 - 376 58 72 E: meldpunt@comsamson.nl Hulp Documenten Vraag en Antwoord Pers Links: http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

K.L.O.K.K.

 • Welkom..... U bent op de website van KLOKK - Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik KLOKK is een initiatief van de hieronder genoemde lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. http://www.klokk.nl/

Hulp Bij Seks. Misbruik

 • *) Aanranding en verkrachting *) Huiselijk Geweld *) Kindermishandeling *) Mannenmishandeling *) Ouderenmishandeling *) Seksueel misbruik bij jongens en mannen *) Vrouwenmishandeling http://www.korrelatie.nl

Opvang Jongens Misbruik

 • Welkom..... Dit is de Startpagina Alles over GGD Kennisnet. Deze pagina biedt GGD-medewerkers handige instructies bij de kennisuitwisseling met alle GGD'en in het land. Van het abonneren op kennisitems op jouw aandachtsgebied tot en met het toevoegen van documenten of nieuws. Heb je vragen en opmerkingen dan kun je deze mailen naar de redactie. http://www.ggdkennisnet.nl

Compession - CCP

 • Hulpverlening via internet gericht op jouw persoonlijke hulpvraag Compassion biedt digitale hulp aan, waarbij eerst samen bekeken wordt waar je precies aan wilt werken. In principe staat Compassion voor kortdurende coaching en/of counselling tot een maximum van 3 maanden. http://www.compassion-ccp.nl/

Alles over Incest

 • Welkom..... Dit is een overzichtspagina waar je ALLES kan vinden over INCEST. http://incestlotgenoten.eigenstart.nl/

Seksueel Misbruik-Incest

 • Welkom..... Het internet staat vol met informatie over het onderwerp 'seksueel misbruik'. Voor slachtoffers van een zedenmisdrijf, die op zoek zijn naar informatie over dit onderwerp, is het van belang alles hierover op een site te kunnen vinden. Daarom heb ik getracht op deze site zo veel mogelijk informatie te plaatsen, zodat verder surfen niet meer nodig is. Ik ben inmiddels 32 jaar werkzaam bij de politie, waarvan nu ruim 12 jaar als zedenrechercheur. Vanuit mijn vakgebied kan ik u praktijk gerichte informatie geven. http://www.seksueelmisdrijf.nl

Man Tot Man.....!

 • mantotman.nl is een initiatief van Schorer, GGD Amsterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond en is mede mogelijk gemaakt door het Aids Fonds. De site is onderdeel van het Man tot Man project. Doel van dit project is het verbeteren van de preventie en zorg op het gebied van soa en hiv voor mannen die seks hebben met mannen. Naast de website zijn er acties in het homo-uitgaansleven van Amsterdam en Rotterdam en themacampagnes onder andere via de media. Met behulp van de reacties van bezoekers wordt de site aangepast en aangevuld. Geef jouw reactie op Man tot Man Deze site is tot stand gekomen met de medewerking van vele vrijwillige modellen en proefpersonen. Dank aan jullie allen! http://www.mantotman.nl

Werkstukken Misbruik

 • Welkom bij Scholieren.com..... http://www.scholieren.com/zoeken?zoek=seksueel+misbruik TYPE: seksueel misbruik en/of incest en/of jongens en/of kinderen.

Rutgers Nisso Groep

 • Welkom..... Rutgers WPF zet zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Voor ieder mens, ongeacht geslacht, (culturele) achtergrond of seksuele voorkeur. http://www.rutgersnissogroep.nl

Incestslachtoffers

 • Welkom..... DOELSTELLING VAN DE STICHTING De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de positie van Incest Slachtoffers en hun naaste omgeving en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. http://www.st-lis.nl

Tegen Haar Wil

 • Welkom..... Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Als je behoefte hebt aan iemand die zonder oordeel naar je luistert, aan iemand die begrijpt met welke gevoelens je kunt worstelen, aan iemand die snapt waarover je praat, kun je bellen met THW. Je hoeft zelfs je naam niet te zeggen en je kunt ons ook mailen als je dat prettiger vindt. Ook partners van slachtoffers en andere betrokkenen kunnen bellen of mailen met vragen, voor steun of informatie. http://tegenhaarwil.nl

Trauma Alle Pagina's

 • Welkom..... Dit is een site waar ALLE vormen van TRAUMA'S kan vinden. http://trauma.allepaginas.nl/

Macht-Misbruik

 • Welkom..... Dit is een eigen site gemaakt door een lotgenoot. http://www.machtsmisbruik.nu/

AB-CC = Anna's Buro!

 • Welkom op de website van Anna's Bureau voor Coaching en Counselling Anna's bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers van seksueel misbruik, hun ouders en partners. Steun aan slachtoffers: Bij Anna's bureau staat het slachtoffer altijd centraal. Hij of zij heeft een steun in de rug nodig. Die steun wordt vaak gegeven door ouders en partners, maar ook zij hebben hun problemen. Werkgevers kunnen deze steun ook geven, maar weten vaak niet goed wat ze kunnen doen. Medische en paramedische beroepsgroepen hebben te maken met zowel de lichamelijke klachten als de psychische klachten, maar medewerkers weten vaak niet wat de achtergrond ervan is. Seksueel misbruik is groot probleem Seksueel misbruik is een groot probleem, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Het ziekteverzuim als gevolg van misbruik is groot, een schadepost voor het bedrijfsleven en slachtoffers. Slachtoffers durven vaak niet te praten over hun verleden en personeelsleden in het bedrijfsleven weten vaak niet wat zij kunnen doen voor deze werknemers. Lezingen: Door middel van het geven van lezingen wordt er een handvat aan het bedrijfsleven gegeven wat zij kunnen doen om het ziekteverzuim als gevolg van misbruik terug te dringen. Begrip en kennis betekenen voor beide partijen een win-winsituatie. Voor de medische en paramedische beroepsgroepen is er een speciale lezing ontwikkeld. Hierin wordt onder andere de interactie tussen de diverse vakgroepen besproken, maar ook de moeilijkheden die slachtoffers kunnen hebben bij een ziekenhuisopname of een lichamelijk onderzoek bij de huisarts. Begeleiding: Slachtoffers, ouders en partners begeleid ik op individuele basis. Dat kan telefonisch, via e-mail of face-to-facegesprekken.

STOP! Kinderseks.....

 • Welkom...... Contact: Wij zijn te bereiken via e-mail: en via de telefoon vanaf 10.00 tot 12.00 uur en ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Telefoon:010-2235027 E-mail:redactie.stopkinderseks@gmail.com http://www.stopkinderseks.com/tag/verdachte-kinderporno/page/2/

S-M bij Jongens & Mannen

 • Welkom..... Welkom op de Hulppagina Seksueel Geweld. Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. Deze website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Je zult dus een lichte vorm van moderatie aantreffen, maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij willen graag dat deze website een stimulerende omgeving biedt, waarin mensen kunnen groeien en zich op hun gemak voelen. Het sleutelwoord hierbij is respect. Wij vragen onze bezoekers elkaar met respect te behandelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op deze website. Een goede website maken we met elkaar! http://www.seksueelgeweld.nl

Fonds Slachtofferhulp NL

 • Het Fonds Slachtofferhulp is uniek in haar werk. Er zijn in Nederland vele organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers, maar zij beschikken doorgaans over beperkte financiële middelen. Middelen waarin het Fonds Slachtofferhulp hen kan voorzien met de onder particulieren en bedrijven geworven gelden. Bovendien heeft het Fonds Slachtofferhulp zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vele belangrijke zaken die inmiddels in de wet zijn verankerd, zoals het spreekrecht voor slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp blijft deze voortrekkersrol ook de komende jaren actief vervullen om zo de slachtofferhulpverlening nog beter op de kaart te zetten. Bezoekadres: Groot Hertoginnelaan 37 2517 EB Den Haag Telefoon: +31 +70 363 59 36 Fax: +31 +70 363 59 37 E-mail: info@fondsslachtofferhulp.nl http://www.fondsslachtofferhulp.nl

Alle Goede Doelen

 • Heeft u een erfinis en wilt u dit NALATEN aan een goed doel - bv. stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse - zorg dan dat uw TESTAMENT is aangepast. http://allegoededoelen.nl

Mannenhulpverlening

 • Welkom..... Deze website is gemaakt voor mannen die als jongen (of op latere leeftijd) te maken hebben gehad met vervelende seksuele ervaringen, seksueel geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, seksueel misbruik of incest. http://www.seksueelmisbruik.info

Copyright 2002-2018