» 18 - Scripties & Schoolonderzoeken van Uzelf !!!!!!
Foto Jongens huilen niet:
Seksueel geweld tegen allochtone jongens
****************************************

Oebele Kooistra (Quality Data)
Januari 2006 Amsterdams Centrum Buitenlanders
Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam - 020 6279460 acb@afsm.nl

Samenvatting:
*************

In vrijwel elke cultuur wordt jongens in hun puberteit en adolescentie bijgebracht sterk te zijn. Seksueel geweld tegen jongens en mannen is daarom moeilijk bespreekbaar en er wordt weinig onderzoek naar gedaan. Bij seksueel misbruik, vaak door bekenden, verloopt de seksuele ontwikkeling meestal anders dan normaal. Daders van seksueel misbruik zijn doorgaans ook zelf slachtoffer van misbruik geweest. Mannen schamen zich, verwijten zichzelf en hebben schuldgevoelens. Zeker als er sprake is geweest van een erectie en zaadlozing als automatische reactie op fysieke stimulatie. Ook komt seksueel geweld voor binnen mannenrelaties, met als gevolg angstklachten, depressieve gevoelens en verlies van eigenwaarde. Slachtoffers van seksueel geweld vinden het moeilijk een (nieuwe) relatie te beginnen. Seksueel misbruik komt al voor bij jongens vanaf 10 jaar, vaak door familieleden en pedoseksuelen. Vanaf 12 jaar is tevens sprake van geweld wegens seksuele voorkeur van en prostitutie en vanaf 18 jaar ook seksueel geweld in mannenrelaties.

Geld, geen dak boven het hoofd en aandacht zijn de belangrijkste factoren bij seksueel misbruik. Onderzoek toont aan dat met name Marokkaanse jongens hiervoor gevoelig zijn. Omdat er tot nu toe weinig systematisch en consistent onderzoek is gedaan naar seksueel geweld tegen allochtone jongens laten de verschillende onderzoeken een ander beeld zien. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt voor 2004 op 1.193 niet-westerse slachtoffers van seksueel geweld. Het meest recente onderzoek spreekt van 1 op de 10 jongens van Marokkaanse en Turkse achtergrond als slachtoffer van seksuele dwang. De verschillende onderzoeken hanteren verschillende definities van seksueel geweld, maar maken aannemelijk dat er sprake is van een onderrapportage. Allochtone jongens doen zelden aangifte, en als er wel meldingen zijn, worden deze niet omgezet in aangiften. Ook wordt er bij de politie niet geregistreerd op etniciteit. Seksueel misbruik vergroot de kans op prostitutie en de noodzaak aangewezen te zijn op sugardaddies. Allochtone jongens komen bij deze mannen terecht, omdat zij niet naar officiële hulpverleningsinstanties durven te gaan. Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd als slachtoffer van seksueel misbruik door pedoseksuelen en prostitutie. Dit omdat zij vaker dan andere allochtone jongens zonder toezicht op straat rondhangen. Maar ook omdat zij goed ‘in de markt’ liggen. Allochtone jongens kennen vaak geen homoseksuele identiteit, maar wel homoseksueel gedrag. Het hebben van homoseksuele gevoelens botst met de eigen culturele waarden en normen. Vooral jongens uit een macho-cultuur of met een islamitische achtergrond zullen de familie deze schande willen besparen en leiden derhalve een dubbelleven.

Deze notitie zet een aantal vormen van seksueel geweld naast elkaar en constateert dat er sprake is van een onderrapportage. De problematiek is groter dan uit onderzoek en de cijfers blijkt. Politie, hulpverlening en maatschappelijke organisaties zullen een inhaalslag moeten maken om de daadwerkelijk aard en omvang van dit probleem te leren kennen en de nodige maatregelen te nemen.

Jongens huilen niet:
********************

Als aan mannen wordt gedacht in relatie tot seksueel geweld, wordt er doorgaans van uit gegaan dat zij daders zijn. Toch laat onderzoek zien dat tenminste één op de 20 mannen ooit als jongen seksueel geweld heeft ondergaan. Dit cijfer ligt waarschijnlijk hoger, doordat mannelijke slachtoffers van seksueel geweld vaak onzichtbaar blijven. Onder seksueel geweld wordt verstaan: seks die (achteraf) tegen de zin van een jongen/man is gebeurd of waarvan hij
(achteraf) het gevoel had dat hij niet kon weigeren. Dit kan gaan om seksueel misbruik in de jeugd, verkrachting en aanranding of mishandeling in de relatie.
1 In vrijwel elke cultuur wordt jongens in hun puberteit en adolescentie bijgebracht sterk te zijn. Het tonen van gevoelens wordt gezien als zwakte. Mannen worden geacht hun eigen boontjes te doppen. Het is dan ook geen wonder dat jongens die te maken hebben met seksueel misbruik in hun jeugd minder snel aangifte doen bij de politie dan meisjes en ook minder snel een beroep doen op hulpverlening. Zij zoeken pas hulp als het niet anders kan. Als er seksueel misbruik in het spel is, verloopt de seksuele ontwikkeling van het slachtoffer vaak anders dan normaal. Jongens die ermee te maken hebben gehad kunnen onzeker zijn over hun seksuele voorkeur. Het kan ook resulteren in minderwaardigheidsgevoelens, dwangmatig masturberen, een afkeer van seks of angst voor intimiteit. In sommige gevallen kan het (later) ook leiden tot dwangmatige seks, alcohol- en/of drugsverslaving, prostitutie en persoonlijkheidsstoornissen. In 80% van de gevallen van misbruik is de dader een man. In 40% van de gevallen is het een bekende (vader, broer, ooms, leerkracht, buurman).
2 Daders van seksueel misbruik zijn vaak ook zelf slachtoffer van misbruik geweest. Over seksueel misbruik in de jeugd van jongens is weinig bekend. Over verkrachting en aanranding van mannen nog minder. Er is weinig studie naar gedaan en er wordt weinig over geschreven in de media. Uit het onderzoek dat wel bekend is, komt naar voren dat mannen na deze misdrijven dezelfde gevoelens ervaren als vrouwelijke slachtoffers, zoals schaamte, zelfverwijt en schuldgevoel. Daarnaast hebben zij extra problemen omdat de maatschappelijke norm is dat mannen zichzelf moeten kunnen beschermen. Er kan ook verwarring ontstaan bij het slachtoffer als hij tijdens een verkrachting een erectie krijgt. Sommige mannen kunnen hierdoor geloven dat zij niet verkracht zijn, of zelfs toestemming hebben gegeven. Een erectie of zaadlozing kan een automatische reactie zijn op fysieke stimulatie. Dit betekent echter niet dat er toestemming is gegeven of dat het slachtoffer er zin in had. Seksueel geweld komt ook voor binnen mannenrelaties. Anders dan bij (eenmalige) verkrachting wordt het slachtoffer dan voor een langere tijd misbruikt. In het onderzoek van de Rutgers Nisso groep (2003) duurde een gewelddadige relatie bij 44% van de ondervraagden langer dan een jaar. Het opdringen van (onveilige) seks en het opdringen van seks met anderen zijn de meest genoemde vormen van seksueel geweld in het rapport. Ook hier zagen sommige respondenten de gedwongen seks met hun partner niet als verkrachting. Mannen die uit een gewelddadige relatie komen hebben last van angstklachten, depressieve gevoelens en een verlies van eigenwaarde. Ze beginnen ook minder snel een nieuwe relatie omdat ze het moeilijk vinden vertrouwen te hebben.

De gehele scriptie kunt u op PDF-bestand verkrijgen via E-mailadres: sas2000-2007@hotmail.com. De kosten zullen een donatie zijn die u bijdraagt aan de stichting.


Voor het Groot Landelijk Onderzoek Nederland klik op onderstaand URL:
http://glo2006.mysites.nl/


Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Sow Hé - praatgroepen

 • " Sow Hé! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom. http://sowhe.webs.com/ Contact via telefoon: Tilly: +32 +486/128814 van 9 tot 21u E-mail: samenopwegnaarherstel@hotmail.com

Commissie Deetman 2011

 • Commissie Deetman •Onderzoek •Doorgeven informatie aan commissie Deetman Onderzoek: Op 9 maart 2010 hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden van seksueel misbruik van minderjarigen die werden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van instellingen en parochies binnen de R.K. Kerkprovincie. Met het oog daarop hebben beide hiervoor genoemde opdrachtgevers om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Daarnaast is gevraagd om ook de aan slachtoffers van seksueel misbruik in de RK Kerk te verlenen zorg te betrekken, alsmede het doen van aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van dat misbruik. Meer informatie: Klik hier voor de website van de Commissie Deetman Doorgeven informatie aan commissie Deetman De Commissie Deetman betrekt de gegevens van het Meldpunt bij haar onderzoek. Het Meldpunt heeft aan alle bij haar gemelde personen verzocht of zij akkoord gaan met overdracht van hun gegevens. Alleen als men hier positief op reageerde zijn de gegevens door het Meldpunt aan de Commissie overgedragen. Klik hier voor de brief aan alle melders (september 2010) Gelet op de voortgang van het onderzoek konden meldingen tot 1 december 2010 onder de aandacht worden gebracht van de commissie. Dit maakte zij medio oktober dat jaar bekend. De informatie die de commissie ontvangt na 1 december gaat niet verloren, maar wordt niet meer als melding in het onderzoek geregistreerd. Ook de meldingen die rechtstreeks bij het Meldpunt zijn gedaan na 1 december en met toestemming van de melder worden doorgestuurd aan de commissie Deetman, worden als zodanig behandeld. Meldpunt: Onderzoekscommissie Deetman Postbus 556 2501 CN Den Haag E-mail: reactie@onderzoekrk.nl

Commissie Samson 2011

 • Nieuws: Commissie-Samson maakt vierde bericht openbaar 22-06-2011 Beschrijving juridische kader gereed 22-06-2011 Uitgelicht Algemeen De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Voor het onderzoek heeft de commissie informatie nodig van personen die misbruik van minderjarigen hebben meegemaakt of ervan weten. Daarvoor is het Meldpunt van de commissie-Samson. Onderzoek (algemeen) Meldpunt: Contact Commissie-Samson Postbus 13151 2501 ED Den Haag T: 070 376 59 52 E: info@comsamson.nl Meldpunt: Commissie-Samson Antwoordnummer 16009 2501 VE Den Haag T: 070 - 376 58 72 E: meldpunt@comsamson.nl Hulp Documenten Vraag en Antwoord Pers Links: http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

K.L.O.K.K.

 • Welkom..... U bent op de website van KLOKK - Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik KLOKK is een initiatief van de hieronder genoemde lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. http://www.klokk.nl/

Hulp Bij Seks. Misbruik

 • *) Aanranding en verkrachting *) Huiselijk Geweld *) Kindermishandeling *) Mannenmishandeling *) Ouderenmishandeling *) Seksueel misbruik bij jongens en mannen *) Vrouwenmishandeling http://www.korrelatie.nl

Opvang Jongens Misbruik

 • Welkom..... Dit is de Startpagina Alles over GGD Kennisnet. Deze pagina biedt GGD-medewerkers handige instructies bij de kennisuitwisseling met alle GGD'en in het land. Van het abonneren op kennisitems op jouw aandachtsgebied tot en met het toevoegen van documenten of nieuws. Heb je vragen en opmerkingen dan kun je deze mailen naar de redactie. http://www.ggdkennisnet.nl

Compession - CCP

 • Hulpverlening via internet gericht op jouw persoonlijke hulpvraag Compassion biedt digitale hulp aan, waarbij eerst samen bekeken wordt waar je precies aan wilt werken. In principe staat Compassion voor kortdurende coaching en/of counselling tot een maximum van 3 maanden. http://www.compassion-ccp.nl/

Alles over Incest

 • Welkom..... Dit is een overzichtspagina waar je ALLES kan vinden over INCEST. http://incestlotgenoten.eigenstart.nl/

Seksueel Misbruik-Incest

 • Welkom..... Het internet staat vol met informatie over het onderwerp 'seksueel misbruik'. Voor slachtoffers van een zedenmisdrijf, die op zoek zijn naar informatie over dit onderwerp, is het van belang alles hierover op een site te kunnen vinden. Daarom heb ik getracht op deze site zo veel mogelijk informatie te plaatsen, zodat verder surfen niet meer nodig is. Ik ben inmiddels 32 jaar werkzaam bij de politie, waarvan nu ruim 12 jaar als zedenrechercheur. Vanuit mijn vakgebied kan ik u praktijk gerichte informatie geven. http://www.seksueelmisdrijf.nl

Man Tot Man.....!

 • mantotman.nl is een initiatief van Schorer, GGD Amsterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond en is mede mogelijk gemaakt door het Aids Fonds. De site is onderdeel van het Man tot Man project. Doel van dit project is het verbeteren van de preventie en zorg op het gebied van soa en hiv voor mannen die seks hebben met mannen. Naast de website zijn er acties in het homo-uitgaansleven van Amsterdam en Rotterdam en themacampagnes onder andere via de media. Met behulp van de reacties van bezoekers wordt de site aangepast en aangevuld. Geef jouw reactie op Man tot Man Deze site is tot stand gekomen met de medewerking van vele vrijwillige modellen en proefpersonen. Dank aan jullie allen! http://www.mantotman.nl

Werkstukken Misbruik

 • Welkom bij Scholieren.com..... http://www.scholieren.com/zoeken?zoek=seksueel+misbruik TYPE: seksueel misbruik en/of incest en/of jongens en/of kinderen.

Rutgers Nisso Groep

 • Welkom..... Rutgers WPF zet zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Voor ieder mens, ongeacht geslacht, (culturele) achtergrond of seksuele voorkeur. http://www.rutgersnissogroep.nl

Incestslachtoffers

 • Welkom..... DOELSTELLING VAN DE STICHTING De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de positie van Incest Slachtoffers en hun naaste omgeving en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. http://www.st-lis.nl

Tegen Haar Wil

 • Welkom..... Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Als je behoefte hebt aan iemand die zonder oordeel naar je luistert, aan iemand die begrijpt met welke gevoelens je kunt worstelen, aan iemand die snapt waarover je praat, kun je bellen met THW. Je hoeft zelfs je naam niet te zeggen en je kunt ons ook mailen als je dat prettiger vindt. Ook partners van slachtoffers en andere betrokkenen kunnen bellen of mailen met vragen, voor steun of informatie. http://tegenhaarwil.nl

Trauma Alle Pagina's

 • Welkom..... Dit is een site waar ALLE vormen van TRAUMA'S kan vinden. http://trauma.allepaginas.nl/

Macht-Misbruik

 • Welkom..... Dit is een eigen site gemaakt door een lotgenoot. http://www.machtsmisbruik.nu/

AB-CC = Anna's Buro!

 • Welkom op de website van Anna's Bureau voor Coaching en Counselling Anna's bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers van seksueel misbruik, hun ouders en partners. Steun aan slachtoffers: Bij Anna's bureau staat het slachtoffer altijd centraal. Hij of zij heeft een steun in de rug nodig. Die steun wordt vaak gegeven door ouders en partners, maar ook zij hebben hun problemen. Werkgevers kunnen deze steun ook geven, maar weten vaak niet goed wat ze kunnen doen. Medische en paramedische beroepsgroepen hebben te maken met zowel de lichamelijke klachten als de psychische klachten, maar medewerkers weten vaak niet wat de achtergrond ervan is. Seksueel misbruik is groot probleem Seksueel misbruik is een groot probleem, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Het ziekteverzuim als gevolg van misbruik is groot, een schadepost voor het bedrijfsleven en slachtoffers. Slachtoffers durven vaak niet te praten over hun verleden en personeelsleden in het bedrijfsleven weten vaak niet wat zij kunnen doen voor deze werknemers. Lezingen: Door middel van het geven van lezingen wordt er een handvat aan het bedrijfsleven gegeven wat zij kunnen doen om het ziekteverzuim als gevolg van misbruik terug te dringen. Begrip en kennis betekenen voor beide partijen een win-winsituatie. Voor de medische en paramedische beroepsgroepen is er een speciale lezing ontwikkeld. Hierin wordt onder andere de interactie tussen de diverse vakgroepen besproken, maar ook de moeilijkheden die slachtoffers kunnen hebben bij een ziekenhuisopname of een lichamelijk onderzoek bij de huisarts. Begeleiding: Slachtoffers, ouders en partners begeleid ik op individuele basis. Dat kan telefonisch, via e-mail of face-to-facegesprekken.

STOP! Kinderseks.....

 • Welkom...... Contact: Wij zijn te bereiken via e-mail: en via de telefoon vanaf 10.00 tot 12.00 uur en ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Telefoon:010-2235027 E-mail:redactie.stopkinderseks@gmail.com http://www.stopkinderseks.com/tag/verdachte-kinderporno/page/2/

S-M bij Jongens & Mannen

 • Welkom..... Welkom op de Hulppagina Seksueel Geweld. Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. Deze website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Je zult dus een lichte vorm van moderatie aantreffen, maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij willen graag dat deze website een stimulerende omgeving biedt, waarin mensen kunnen groeien en zich op hun gemak voelen. Het sleutelwoord hierbij is respect. Wij vragen onze bezoekers elkaar met respect te behandelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op deze website. Een goede website maken we met elkaar! http://www.seksueelgeweld.nl

Fonds Slachtofferhulp NL

 • Het Fonds Slachtofferhulp is uniek in haar werk. Er zijn in Nederland vele organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers, maar zij beschikken doorgaans over beperkte financiële middelen. Middelen waarin het Fonds Slachtofferhulp hen kan voorzien met de onder particulieren en bedrijven geworven gelden. Bovendien heeft het Fonds Slachtofferhulp zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vele belangrijke zaken die inmiddels in de wet zijn verankerd, zoals het spreekrecht voor slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp blijft deze voortrekkersrol ook de komende jaren actief vervullen om zo de slachtofferhulpverlening nog beter op de kaart te zetten. Bezoekadres: Groot Hertoginnelaan 37 2517 EB Den Haag Telefoon: +31 +70 363 59 36 Fax: +31 +70 363 59 37 E-mail: info@fondsslachtofferhulp.nl http://www.fondsslachtofferhulp.nl

Alle Goede Doelen

 • Heeft u een erfinis en wilt u dit NALATEN aan een goed doel - bv. stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse - zorg dan dat uw TESTAMENT is aangepast. http://allegoededoelen.nl

Mannenhulpverlening

 • Welkom..... Deze website is gemaakt voor mannen die als jongen (of op latere leeftijd) te maken hebben gehad met vervelende seksuele ervaringen, seksueel geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, seksueel misbruik of incest. http://www.seksueelmisbruik.info

Copyright 2002-2018