» 03 - Seksueel Misbruik in de MOVIES:
Foto Hier vindt u een zevental compilaties van drie film, die het onderwerp belichten: seksueel misbruik / geweld.

http://www.youtube.com/watch?v=q2A6fyknI9o&feature=share&list=ULq2A6fyknI9o
Voor film: SAS2000 Promotiefilm part one

http://youtu.be/R8soVzzsWwg
Voor film: Mijn Film SAS2000

http://www.youtube.com/watch?v=ld_pw5ZSs8g&feature=share&list=ULld_pw5ZSs8g
Voor film: The Boys Of St. Vincent; part 2

http://www.youtube.com/watch?v=LQH-vmKFUyI&feature=share&list=ULLQH-vmKFUyI
Voor film: The Boys Of St. Vincent; part 3

VOOR DE HELE FILM MOET U KIJKEN OP:
http://www.mnova.eu/torrent/1693670/The_Boys_of_St._Vincent.html OF EEN FILM OVER SEKSUEEL MISBRUIK VAN JONGENS DOOR MANNEN:
http://youtu.be/APRNHfgVyos

http://www.youtube.com/watch?v=nCutXM_2AHE&feature=share&list=ULnCutXM_2AHE
Voor film: Mijn Film Over Seksueel Misbruik SAS2000

http://www.youtube.com/watch?v=GjmDdEIrK6U&feature=share&list=ULGjmDdEIrK6U
Voor film: Four Walls, One Faith, No Identity

http://www.youtube.com/watch?v=av745m_B5qs&feature=share&list=ULav745m_B5qs
Voor Film: Sleepers Film Reserve Jos


***********************************************************

Shattering the stigma of abuse, 200 men are stepping forward and speaking out -- some for the first time -- about the trauma of their own childhood sexual abuse in a special two-part episode of "The Oprah Winfrey Show."

Read more: http://www.wbaltv.com/​entertainment/25633195/​detail.html#ixzz1meEv58c9

Oprah: Men Molested Overcome Pain To Share Stories
www.wbaltv.com. Friday: 200 men speak out -- some for the first time -- about the trauma of their own childhood sexual abuse. | Thursday, November 4, 2010.A Mother abused his son.
Een Moeder Misbruikt Haar Zoon Seksueel
Klik op onderstaand internetadres

http://www.oprah.com/​oprahshow/​Full-Episode-Raped-by-His-Mothe​r-A-Victim-Comes-Forward-Video​_1


**************************************************

Gabriëlla's Freedom Song en de tekst is:

Vanaf nu is m'n leven van mij.
Ik heb maar zo'n korte tijd op aarde.
En mijn verlangen heeft me hier gebracht.
Alles wat mij ontbrak en alles dat ik vergaarde.
**********
En toch is het de weg die ik verkoos.
Mijn vertrouwen was eindeloos.
Dat mij een klein stukje toonde.
Van de hemel die ik nooit vond.
**********
CHORUS:
Ik wil voelen dat ik leef.
Al mijn dagen lang.
Ik wil leven zoals ik wil.
Ik wil voelen dat ik leef.
In de wetenschap dat ik goed genoeg was.
**********
INTERMEZZO
**********
Ik ben nooit mijzelf verloren.
Het sliep alleen in me.
Misschien heb ik nooit een keuze.
Behalve dan de wil om te leven.
**********
Het enige dat ik wil is gelukkig worden.
Zijn wie ik ben.
En sterk en vrij zijn.
De dag uit de nacht zien opkomen.
**********
Ik ben hier en mijn leven is alleen van mij.
En de hemel waarvan ik overtuigd was.
Bleek ergens daar te zijn.
**********
Ik wil voelen.
Dat ik m'n leven geleefd heb.
Zoals ik wil.
**********
ENGLISH VERSION:

It is now that my life is mine.
I've got this short time on earth.
And my longing has brought me here.
All I lacked and all I gained.
**********
And yet it's the way that I chose.
My trust was far beyond words.
That had shown me a little glimpse.
Of the heaven I've never found.
**********
CHORUS:
I want to feel I'm alive.
All my living days.
I will live as I desire.
I want to feel I'm alive.
Knowing I was good enough.
**********
INTERMEZZO
**********
I have never lost who I was.
I have only left it sleeping.
Maybe I never had a choice.
Just the will to stay alive.
**********
All I want is to be happy.
Being who I am.
To be strong and to be free.
To see day arise from night.
**********
I am here and my life is only mine.
And the heaven I thought was there.
I'll discover it there somewhere.
I want to feel that I have lived my life!
**********
See the video on youtube.nl!!!!!!

http://youtu.be/ZxmgkxRrpZE = English Subtitles
http://youtu.be/JNG5RYGHtX4 = Dutch Subtitles
http://youtu.be/xHtrPwMfezk = German Version

**********************************************************
„Huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring slecht bespreekbaar”.

14-02-2012 08:15 | gewijzigd 14-02-2012 13:00 | Binnenlandredactie

UTRECHT – Slachtoffers van huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring durven nauwelijks over hun problemen te praten. De kerkelijke omgeving zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vroegtijdig signaleren én bespreekbaar maken van het geweld.

Dat stellen de auteurs van een dinsdagochtend verschenen verkennend onderzoek van Movisie, landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken.

Voor het rapport ”De mantel der liefde” spraken zij onder anderen met vijf onderzoekers en dertien hulpverleners. Van de laatste groep is ruim de helft werkzaam bij christelijke instellingen zoals Eleos, SGJ Christelijke Jeugdzorg en De Vluchtheuvel. Ook werden medewerkers bevraagd van niet-christelijke instanties die werkzaam zijn in de biblebelt, waaronder een abortuskliniek, een Bureau Jeugdzorg en een Steunpunt Huiselijk Geweld en Overlast.

Uit de gesprekken komt naar voren dat lichamelijk, seksueel of psychisch geweld in orthodox-protestantse gezinnen soms relatief lang voortduurt. Daarbij speelt schaamte om ermee naar buiten te treden een rol, evenals angst dat het slachtoffer door de gemeenschap „verstoten” kan worden. Ook door een „verbod op echtscheiding” kan huiselijk geweld langdurig plaatshebben. „Het slachtoffer mag dan niet weg, de pleger heeft minder noodzaak om met het geweld te stoppen”.

De aanleiding voor huiselijk geweld in bevindelijk gereformeerde, orthodox-gereformeerde en evangelische kringen ligt onder meer in conflicten over „traditionele opvattingen over (homo)seksualiteit, huwelijk en echtscheiding, maar ook opvattingen over het geloof en kerkbezoek”. In een aantal gevallen zou er sprake zijn van „huwelijksdwang”.

Ouders zouden zich soms verzetten tegen een huwelijk van hun zoon of dochter met iemand van een „verkeerde kerk.” Soms wordt een kind dat voor zo’n relatie kiest, de deur gewezen. Als er sprake is van een homoseksuele verhouding loopt een kind de kans „verstoten te worden uit de familie en uit de kerk”. De bespreekbaarheid van een andere geaardheid lijkt volgens de onderzoekers wel toe te nemen.

Verstoting uit de familie en de gemeenschap wordt volgens het onderzoek „vaak genoemd.” Psychisch geweld richting kinderen in de vorm van „chantage, manipulatie en bedreiging” komen eveneens regelmatig naar voren. Het onderzoek richtte zich echter niet op de vraag of dit in orthodox-protestantse gezinnen meer voorkomt dan daarbuiten. In de studie ontbreekt cijfermateriaal.

Het rapport doet de aanbeveling nader onderzoek te doen naar seksueel misbruik van met name meisjes. Meerdere respondenten brachten deze problematiek ter sprake. Overigens wordt geweld en incest in de meeste gezinnen „streng afgekeurd”. Een sterk normbesef vanuit de geloofsovertuiging wordt als een van de beschermende factoren tegen huiselijk geweld gezien.

In kerken zou de openheid over geweld in christelijke gezinnen toenemen. Het rapport pleit ervoor deze tendens te versterken. „Het geeft een krachtig signaal af wanneer kerken zich duidelijk uitspreken tegen geweld in het gezin.”

Tijdens huisbezoeken worden signalen van geweld soms goed opgevangen, maar ook op dit vlak valt er de nodige winst te behalen, aldus de onderzoekers. Zij stellen dat ambtsdragers in een aantal gevallen te lang wachten met het inschakelen van professionele hulp.

Predikanten en ouderlingen zouden door middel van trainingen moeten worden toegerust in het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld. Ook het organiseren van voorlichtings- en discussiebijeenkomsten wordt aanbevolen.

Movisie bepleit meer samenwerking tussen christelijke en algemene hulpinstellingen. Een deel van de orthodox-christelijke slachtoffers zou bewust hulp zoeken buiten de eigen kring. De hulp die daar geboden wordt sluit echter „vaak niet goed aan bij de taal en cultuur van deze doelgroep. Dit heeft tot resultaat dat cliënten eerder afhaken en niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.”

Vanwege een mogelijk groeiende kloof tussen orthodox-protestantse ouders en hun kinderen pleiten de onderzoekers ervoor meer bekendheid te geven aan opvoedcursussen. Deze zouden specifiek aandacht moeten geven aan het beter bespreekbaar maken van gevoelig liggende thema’s zoals partnerkeuze en seksualiteit.


Voor het Groot Landelijk Onderzoek Nederland klik op onderstaand URL:
http://glo2006.mysites.nl/Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Sow Hé - praatgroepen

 • " Sow Hé! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom. http://sowhe.webs.com/ Contact via telefoon: Tilly: +32 +486/128814 van 9 tot 21u E-mail: samenopwegnaarherstel@hotmail.com

Commissie Deetman 2011

 • Commissie Deetman •Onderzoek •Doorgeven informatie aan commissie Deetman Onderzoek: Op 9 maart 2010 hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden van seksueel misbruik van minderjarigen die werden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van instellingen en parochies binnen de R.K. Kerkprovincie. Met het oog daarop hebben beide hiervoor genoemde opdrachtgevers om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Daarnaast is gevraagd om ook de aan slachtoffers van seksueel misbruik in de RK Kerk te verlenen zorg te betrekken, alsmede het doen van aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van dat misbruik. Meer informatie: Klik hier voor de website van de Commissie Deetman Doorgeven informatie aan commissie Deetman De Commissie Deetman betrekt de gegevens van het Meldpunt bij haar onderzoek. Het Meldpunt heeft aan alle bij haar gemelde personen verzocht of zij akkoord gaan met overdracht van hun gegevens. Alleen als men hier positief op reageerde zijn de gegevens door het Meldpunt aan de Commissie overgedragen. Klik hier voor de brief aan alle melders (september 2010) Gelet op de voortgang van het onderzoek konden meldingen tot 1 december 2010 onder de aandacht worden gebracht van de commissie. Dit maakte zij medio oktober dat jaar bekend. De informatie die de commissie ontvangt na 1 december gaat niet verloren, maar wordt niet meer als melding in het onderzoek geregistreerd. Ook de meldingen die rechtstreeks bij het Meldpunt zijn gedaan na 1 december en met toestemming van de melder worden doorgestuurd aan de commissie Deetman, worden als zodanig behandeld. Meldpunt: Onderzoekscommissie Deetman Postbus 556 2501 CN Den Haag E-mail: reactie@onderzoekrk.nl

Commissie Samson 2011

 • Nieuws: Commissie-Samson maakt vierde bericht openbaar 22-06-2011 Beschrijving juridische kader gereed 22-06-2011 Uitgelicht Algemeen De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Voor het onderzoek heeft de commissie informatie nodig van personen die misbruik van minderjarigen hebben meegemaakt of ervan weten. Daarvoor is het Meldpunt van de commissie-Samson. Onderzoek (algemeen) Meldpunt: Contact Commissie-Samson Postbus 13151 2501 ED Den Haag T: 070 376 59 52 E: info@comsamson.nl Meldpunt: Commissie-Samson Antwoordnummer 16009 2501 VE Den Haag T: 070 - 376 58 72 E: meldpunt@comsamson.nl Hulp Documenten Vraag en Antwoord Pers Links: http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

K.L.O.K.K.

 • Welkom..... U bent op de website van KLOKK - Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik KLOKK is een initiatief van de hieronder genoemde lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. http://www.klokk.nl/

Hulp Bij Seks. Misbruik

 • *) Aanranding en verkrachting *) Huiselijk Geweld *) Kindermishandeling *) Mannenmishandeling *) Ouderenmishandeling *) Seksueel misbruik bij jongens en mannen *) Vrouwenmishandeling http://www.korrelatie.nl

Opvang Jongens Misbruik

 • Welkom..... Dit is de Startpagina Alles over GGD Kennisnet. Deze pagina biedt GGD-medewerkers handige instructies bij de kennisuitwisseling met alle GGD'en in het land. Van het abonneren op kennisitems op jouw aandachtsgebied tot en met het toevoegen van documenten of nieuws. Heb je vragen en opmerkingen dan kun je deze mailen naar de redactie. http://www.ggdkennisnet.nl

Compession - CCP

 • Hulpverlening via internet gericht op jouw persoonlijke hulpvraag Compassion biedt digitale hulp aan, waarbij eerst samen bekeken wordt waar je precies aan wilt werken. In principe staat Compassion voor kortdurende coaching en/of counselling tot een maximum van 3 maanden. http://www.compassion-ccp.nl/

Alles over Incest

 • Welkom..... Dit is een overzichtspagina waar je ALLES kan vinden over INCEST. http://incestlotgenoten.eigenstart.nl/

Seksueel Misbruik-Incest

 • Welkom..... Het internet staat vol met informatie over het onderwerp 'seksueel misbruik'. Voor slachtoffers van een zedenmisdrijf, die op zoek zijn naar informatie over dit onderwerp, is het van belang alles hierover op een site te kunnen vinden. Daarom heb ik getracht op deze site zo veel mogelijk informatie te plaatsen, zodat verder surfen niet meer nodig is. Ik ben inmiddels 32 jaar werkzaam bij de politie, waarvan nu ruim 12 jaar als zedenrechercheur. Vanuit mijn vakgebied kan ik u praktijk gerichte informatie geven. http://www.seksueelmisdrijf.nl

Man Tot Man.....!

 • mantotman.nl is een initiatief van Schorer, GGD Amsterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond en is mede mogelijk gemaakt door het Aids Fonds. De site is onderdeel van het Man tot Man project. Doel van dit project is het verbeteren van de preventie en zorg op het gebied van soa en hiv voor mannen die seks hebben met mannen. Naast de website zijn er acties in het homo-uitgaansleven van Amsterdam en Rotterdam en themacampagnes onder andere via de media. Met behulp van de reacties van bezoekers wordt de site aangepast en aangevuld. Geef jouw reactie op Man tot Man Deze site is tot stand gekomen met de medewerking van vele vrijwillige modellen en proefpersonen. Dank aan jullie allen! http://www.mantotman.nl

Werkstukken Misbruik

 • Welkom bij Scholieren.com..... http://www.scholieren.com/zoeken?zoek=seksueel+misbruik TYPE: seksueel misbruik en/of incest en/of jongens en/of kinderen.

Rutgers Nisso Groep

 • Welkom..... Rutgers WPF zet zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Voor ieder mens, ongeacht geslacht, (culturele) achtergrond of seksuele voorkeur. http://www.rutgersnissogroep.nl

Incestslachtoffers

 • Welkom..... DOELSTELLING VAN DE STICHTING De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de positie van Incest Slachtoffers en hun naaste omgeving en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. http://www.st-lis.nl

Tegen Haar Wil

 • Welkom..... Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Als je behoefte hebt aan iemand die zonder oordeel naar je luistert, aan iemand die begrijpt met welke gevoelens je kunt worstelen, aan iemand die snapt waarover je praat, kun je bellen met THW. Je hoeft zelfs je naam niet te zeggen en je kunt ons ook mailen als je dat prettiger vindt. Ook partners van slachtoffers en andere betrokkenen kunnen bellen of mailen met vragen, voor steun of informatie. http://tegenhaarwil.nl

Trauma Alle Pagina's

 • Welkom..... Dit is een site waar ALLE vormen van TRAUMA'S kan vinden. http://trauma.allepaginas.nl/

Macht-Misbruik

 • Welkom..... Dit is een eigen site gemaakt door een lotgenoot. http://www.machtsmisbruik.nu/

AB-CC = Anna's Buro!

 • Welkom op de website van Anna's Bureau voor Coaching en Counselling Anna's bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers van seksueel misbruik, hun ouders en partners. Steun aan slachtoffers: Bij Anna's bureau staat het slachtoffer altijd centraal. Hij of zij heeft een steun in de rug nodig. Die steun wordt vaak gegeven door ouders en partners, maar ook zij hebben hun problemen. Werkgevers kunnen deze steun ook geven, maar weten vaak niet goed wat ze kunnen doen. Medische en paramedische beroepsgroepen hebben te maken met zowel de lichamelijke klachten als de psychische klachten, maar medewerkers weten vaak niet wat de achtergrond ervan is. Seksueel misbruik is groot probleem Seksueel misbruik is een groot probleem, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Het ziekteverzuim als gevolg van misbruik is groot, een schadepost voor het bedrijfsleven en slachtoffers. Slachtoffers durven vaak niet te praten over hun verleden en personeelsleden in het bedrijfsleven weten vaak niet wat zij kunnen doen voor deze werknemers. Lezingen: Door middel van het geven van lezingen wordt er een handvat aan het bedrijfsleven gegeven wat zij kunnen doen om het ziekteverzuim als gevolg van misbruik terug te dringen. Begrip en kennis betekenen voor beide partijen een win-winsituatie. Voor de medische en paramedische beroepsgroepen is er een speciale lezing ontwikkeld. Hierin wordt onder andere de interactie tussen de diverse vakgroepen besproken, maar ook de moeilijkheden die slachtoffers kunnen hebben bij een ziekenhuisopname of een lichamelijk onderzoek bij de huisarts. Begeleiding: Slachtoffers, ouders en partners begeleid ik op individuele basis. Dat kan telefonisch, via e-mail of face-to-facegesprekken.

STOP! Kinderseks.....

 • Welkom...... Contact: Wij zijn te bereiken via e-mail: en via de telefoon vanaf 10.00 tot 12.00 uur en ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Telefoon:010-2235027 E-mail:redactie.stopkinderseks@gmail.com http://www.stopkinderseks.com/tag/verdachte-kinderporno/page/2/

S-M bij Jongens & Mannen

 • Welkom..... Welkom op de Hulppagina Seksueel Geweld. Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. Deze website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Je zult dus een lichte vorm van moderatie aantreffen, maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij willen graag dat deze website een stimulerende omgeving biedt, waarin mensen kunnen groeien en zich op hun gemak voelen. Het sleutelwoord hierbij is respect. Wij vragen onze bezoekers elkaar met respect te behandelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op deze website. Een goede website maken we met elkaar! http://www.seksueelgeweld.nl

Fonds Slachtofferhulp NL

 • Het Fonds Slachtofferhulp is uniek in haar werk. Er zijn in Nederland vele organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers, maar zij beschikken doorgaans over beperkte financiële middelen. Middelen waarin het Fonds Slachtofferhulp hen kan voorzien met de onder particulieren en bedrijven geworven gelden. Bovendien heeft het Fonds Slachtofferhulp zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vele belangrijke zaken die inmiddels in de wet zijn verankerd, zoals het spreekrecht voor slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp blijft deze voortrekkersrol ook de komende jaren actief vervullen om zo de slachtofferhulpverlening nog beter op de kaart te zetten. Bezoekadres: Groot Hertoginnelaan 37 2517 EB Den Haag Telefoon: +31 +70 363 59 36 Fax: +31 +70 363 59 37 E-mail: info@fondsslachtofferhulp.nl http://www.fondsslachtofferhulp.nl

Alle Goede Doelen

 • Heeft u een erfinis en wilt u dit NALATEN aan een goed doel - bv. stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse - zorg dan dat uw TESTAMENT is aangepast. http://allegoededoelen.nl

Mannenhulpverlening

 • Welkom..... Deze website is gemaakt voor mannen die als jongen (of op latere leeftijd) te maken hebben gehad met vervelende seksuele ervaringen, seksueel geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, seksueel misbruik of incest. http://www.seksueelmisbruik.info

Copyright 2002-2018